/

 

New Generation China is designated for new voices from around the country.

The latest works from young Chinese directors will be screened,

showcasing new China's freedom and creativity with the hope to inspire by using the power of the moving image.

 

/

Director(s): Peng Fei

Script-writer: Peng Fei

Leading cast(s): Yingze /Ye Bule/ Ye Men/ Yang Zuojiu/ Cha Ainan/ Zha Zongfang/ Lin Xiaochu

Categories: Plot

Countries: China

Language(s): Chinese

Running time: 102min

Show Schedule:

... ...more

Director(s): Sun Liang

Script-writer: Sun Liang

Leading cast(s): Ma Chenglong/ XiaoLibin/ Wang Jianfei/Wang Dayuan/An Fuqiang/Zhu Dongqing/ Lan Ying/ Dai Xinming

Categories: Plot

Countries: China

Language(s): Chinese

Running time: 84min

Show Schedule:

... ...more
However

China

Director(s): Li Jiaxi

Script-writer: Li Jiaxi

Leading cast(s): Li Jiaxi/Shang Bai/ Zhang Luochen/DingHong/ An Le

Categories: Plot

Countries: China

Language(s): Chinese

Running time: 95min

Show Schedule:

... ...more

Director(s): Lai Kuo-An

Script-writer: Lai Kuo-An

Leading cast(s): Zheng Renshuo,/Zeng Peiyu / Bai Runyin / Yao Hanyi

Categories: Plot

Countries: Taiwan

Language(s): Chinese

Running time: 90min

Show Schedule:

... ...more

Director(s): Han Dong

Script-writer: Han Dong

Leading cast(s): Chai Chenggang / Liang Jingdong / Gao Bo / Han Sanming

Categories: Plot

Countries: China

Language(s): Chinese

Running time: 99min

Show Schedule:

... ...more